Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

EZD System realizuje funkcjonalność elektronicznego obiegu dokumentów i spraw z zachowaniem wymagań instrukcji kancelaryjnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).

BOGATA BAZA MODUŁÓW

EZD System posiada budowę komponentową, dzięki czemu może być dostosowany do potrzeba każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego. Spośród ponad 10 dostępnych komponentów, Urząd może wybrać te których najbardziej potrzebuje. Komponenty może wdrażać etapowo w dłuższej perspektywie czasu. Każdy komponent jest w pełni integralny z pozostałymi pod kątem funkcjonalnym i wizualnym. Dodatkową zaletą jest możliwość dowolnej konfiguracji każdego z komponentów.

KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCAKORESPONDENCJA WYCHODZĄCADEKRETACJE I AKCEPTACJE
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT
OBSŁUGA SPRAW
PISMA WEWNĘTRZNE
PODPIS ELEKTRONICZNYOBIEG FAKTURREJESTRY DEFINIOWALNE
INTEGRACJA Z EPUAPINTEGRACJA Z BAZĄ REGON/CEIDG
INTEGRACJA Z BAZĄ GUS TERYT

Komponent Archiwum Papierowe realizuje funkcje zarządzania aktami archiwalnymi (obsługa Archiwum). Umożliwia przechowywanie i archiwizację dokumentów w postaci elektronicznej oraz ich katalogowanie z zachowaniem odpowiednich kategorii archiwalnych. Najważniejszą cechą systemu jest możliwość zabezpieczenia dokumentów przed ryzykiem utraty/zniszczenia w wyniku oddziaływania niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Ilustracja przykładowych funkcjonalności EZD